Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen VDB Tech en particuliere klanten betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

Artikel 1. Algemeen
1.1
In deze voorwaarden wordt VDB Tech, gevestigd te Stenenbaak 9, verder aangeduid als VDB Tech en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder VDB Tech mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.

1.2
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met VDB Tech betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen VDB Tech en een (potentiële) koper voorzover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

1.4
Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van VDB Tech tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

1.5
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

1.6
Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij VDB Tech.

1.7
VDB Tech behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling
2.1
Alle offertes van VDB Tech, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt VDB Tech zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal VDB Tech dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.

2.3
Mondelinge toezeggingen verbinden VDB Tech slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van VDB Tech.

2.4
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologie, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door VDB Tech verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door VDB Tech te verrichten wezenlijk andere prestatie. VDB Tech behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1
Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van VDB Tech met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van VDB Tech.

3.2
Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt.

3.3
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door VDB Tech is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door VDB Tech zijn bevestigd.

3.4
VDB Tech heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.

Artikel 4. Prijzen
4.1
De zaken van VDB Tech worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij VDB Tech. De diensten van VDB Tech worden verricht tegen de prijs die VDB Tech na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

4.2
Alle aanbiedingen van VDB Tech zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.

Artikel 5. Levering

5.1
De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

5.2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt VDB Tech de wijze van verzending. In geval VDB Tech de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van VDB Tech. VDB Tech draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

5.3
Indien op verzoek van koper kan de levering worden uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

5.4
De maximale levertijd van een bestelling bedraagt 30 dagen, uitgezonderd bestellingen die pre-order produkten bevatten of produkten met een onbekende levertijd. Deze produkten worden gekenmerkt met een speciale status, waar de koper bekend mee is. Indien de levertijd van de bestelling binnen 30 dagen niet haalbaar is, zal VDB Tech de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om een alternatief produkt te kiezen, een nieuwe levertijd overeen te komen of de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

5.5
VDB Tech is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

5.6
In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door VDB Tech op te geven opslagplaats, heeft VDB Tech het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door VDB Tech gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

5.7
Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens VDB Tech.

5.8
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door VDB Tech geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5{fbb6bfad143286689d27dca71656af73cfeab804572913eaeb3968c735a0ab80} per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is VDB Tech bij deze gerechtigd het door de koper verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15{fbb6bfad143286689d27dca71656af73cfeab804572913eaeb3968c735a0ab80} van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225, –

5.9
Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6. Afkoelingsperiode
6.1
Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met VDB Tech te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2

Het bovenstaande geldt niet voor door VDB Tech geproduceerde PC pakketten (Gemonteerde PC’s), naar wens aangepaste producten en bestelproducten. Op deze producten is er geen retourrecht van toepassing.

6.3
Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, adviseren wij de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan VDB Tech te melden en het product – na aanvraag van een rma nummer – te sturen naar VDB Tech. De koper draagt in dit geval zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het verzenden.

6.4
Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met VDB Tech ingevolge artikel 6.1,6.2 en 6.3 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal VDB Tech het aankoopbedrag van de ingeleverde producten binnen dertig (30) dagen na ontbinding aan de koper terugbetalen.

6.5
VDB Tech behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van VDB Tech of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.6
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van VDB Tech schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal VDB Tech de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. VDB Tech heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

6.7
De bepalingen in de wet “Kopen op afstand” zijn van toepassing.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1
VDB Tech behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door VDB Tech aan de koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door VDB Tech ten behoeve van de koper in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen VDB Tech van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen VDB Tech en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 8. Aflevering en reclames

8.1
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is VDB Tech voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

8.2
Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan VDB Tech.

8.3
De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 9. Garantie
9.1
De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door VDB Tech op te geven adres, onder vermelding van een bij VDB Tech op te vragen Service-nummer.

9.2
VDB Tech verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde ‘carry-in’- garantie op fabricage- en materiaalfouten, wat inhoudt dat de kosten voor het retourneren na 14 dagen van aanschaf van en naar de koper voor rekening van de koper zijn.

9.3
In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u een proces-verbaal in te dienen bij het PostNL postkantoor. Dit proces-verbaal dient u in bij VDB Tech binnen 2 dagen na aflevering van de goederen, waarna VDB Tech zorgt voor de afwikkeling van de transportschade.

9.4
Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de originele factuur toe te zenden per fax, mail of toe te voegen bij de retourzending.

In het geval er geen kopiefactuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gezonden. Er zal dan € 15 administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht

9.5
Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) in assortiment of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.

9.6
Geen garantie wordt gegeven op toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu’s van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.

9.7
Een uitzondering op 9.1 vormen TFT monitoren met 1 of 2 defecte pixels. Deze komen niet in aanmerking voor garantie.

9.8
De garantie voor de producten van VDB Tech die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door VDB Tech een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd.
E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.

9.9
Met betrekking tot producten van derden is VDB Tech tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

9.10
Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 90 dagen.

9.11
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van VDB Tech liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval “virussen” worden geconstateerd, behoudt VDB Tech zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

9.12
Indien de koper aan VDB Tech een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van VDB Tech. De koper zal al dan VDB Tech vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

9.13
Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft VDB Tech geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

9.15
In geval van recht op terugbetaling van de verzendkosten zal VDB Tech nimmer meer dan 15 euro terugbetalen.

9.16
VDB Tech is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor VDB Tech in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal VDB Tech niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van VDB Tech.

10.2
De koper vrijwaart VDB Tech te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

10.3
Onverminderd het vorenstaande is VDB Tech in ieder geval nimmer aansprakelijk:
wegens niet of niet tijdige levering;
voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht); indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt
voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in VDB Tech’s bedrijfsruimte bevinden;
voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
voor schade door geleverde software;
voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

10.4
Indien VDB Tech in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt VDB Tech slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

10.5
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is VDB Tech nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

10.6
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door VDB Tech ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 11. Ontbinding

11.1
Indien de koper zijn verplichtingen jegens VDB Tech niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die VDB Tech te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.11.2
In de gevallen onder 11.1 genoemd, heeft VDB Tech het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.11.3
VDB Tech is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.11.4
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst VDB Tech schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.11.5
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.11.6
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door VDB Tech verrichte prestaties, en heeft VDB Tech onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.Artikel 12. Software

12.1
Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 14 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

Artikel 13. Toepasselijkheid

13.1
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

Artikel 14. Overige bepalingen
14.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

14.2
De koper van goederen van VDB Tech geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, welke VDB Tech in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van VDB Tech.